Συστήματα Αυτοματισμού

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Γνωστικό Αντικείμενο

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Συστήματα Αυτοματισμού" είναι:

(α) η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην περιοχή των Συστημάτων Κατασκευών & Παραγωγής και των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής, και

(β) η παραγωγή νέας γνώσης στις περιοχές αυτές.

Ειδικότερα, μέσω αυτού του ΔΠΜΣ επιχειρείται η αναβάθμιση της έρευνας και η παροχή διεπιστημονικής και εξειδικευμένης γνώσης, με στόχο τόσο τη θεωρητική, όσο και την εργαστηριακή-πρακτική εξάσκηση, στη στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας περιοχή των Συστημάτων Αυτοματισμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του διατμηματικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα του Προγράμματος, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιοχών της τεχνολογίας και της επιστήμης, όπως:

- Τα συστήματα υποστήριξης και σχεδιασμού κατασκευών και βιομηχανικής παραγωγής, όπως συστήματα CAD, CAE, CAM κ.λπ.

- Τα συστήματα αυτοματοποίησης και βιομηχανικής παραγωγής.

- Τη θεωρία και εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

- Τα ρομποτικά και μηχανοτρονικά συστήματα και τον έλεγχό τους.

- Την τεχνολογία αυτοματισμού θερμικών, φυσικών, χημικών και μηχανικών διεργασιών.

- Τα αυτοματοποιημένα συστήματα διοίκησης και οικονομικής υποστήριξης της βιομηχανικής παραγωγής.

- Τα συστήματα ασφάλειας και συντήρησης εγκαταστάσεων.

- Τα αυτοματοποιημένα συστήματα διοίκησης και οικονομικής υποστήριξης της βιομηχανικής παραγωγής, συστήματα κοστολόγησης παραγωγής.

- Τα αυτοματοποιημένα συστήματα επιλεγμένης κλαδικής παραγωγής, όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις, χημική βιομηχανία, επεξεργασία αποβλήτων κ.λ.π.

Οι περιοχές που καλύπτει το ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού" είναι κατεξοχήν διεπιστημονικές και εξελισσόμενες. Επομένως, απαιτούν τη συνεργασία ικανών επιστημόνων και μηχανικών με δυνατότητες καινοτομικής προσέγγισης στα τεχνολογικά προβλήματα που προκύπτουν.

Έχοντας αυτά υπόψη, το ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού" αποσκοπεί στην ειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης συνεργασίας και έρευνας, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της χώρας, καθώς και γενικότερα, στις επιστημονικές περιοχές που καλύπτει το ΔΠΜΣ. Επιδιώκει επίσης την άριστη κατάρτιση επιστημόνων, ικανών να παράγουν νέα γνώση και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη και επιδιώκεται η σύνδεση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών του ΔΠΜΣ με την παραγωγή, με απώτερο στόχο να συμβάλλει στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Το ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού" απευθύνεται:

- Σε απόφοιτους του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.

- Σε απόφοιτους λοιπών ΑΕI της χώρας, θετικής κυρίως κατεύθυνσης.

- Σε απόφοιτους ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, με πτυχίο επιπέδου M.S. ή Μ.Eng., ή άλλου ισοδύναμου τίτλου.