Συστήματα Αυτοματισμού

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πρόσκληση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025

1. Οι Σχολές:

- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
- Χημικών Μηχανικών
- Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών
- Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
- Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

λειτουργούν Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) πλήρους φοίτησης στο αντικείμενο "Συστήματα Αυτοματισμού" σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η έναρξη του 27ου κύκλου σπουδών του ΔΠΜΣ (σύμφωνα με το Ν.4957/2022), θα γίνει τον Οκτώβριο του 2024.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Συστήματα Αυτοματισμού" έχει ενταχθεί στο έργο "Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (MIS 6004804) με κωδικό 68164600" και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΤ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", με σκοπό τη συμμετοχή φοιτητών και από το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.


2. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα, καθώς και εκπόνηση και επιτυχής εξέταση σε Μεταπτυχιακή Εργασία.


3. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στο ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού" έχουν οι πτυχιούχοι Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής, όπως ορίζει ο νόμος. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι καταστούν διπλωματούχοι/ πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2024. Απαραίτητη είναι η καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής, η άριστη γνώση της οποίας θα λαμβάνεται από φέτος υπόψη με αυξημένη βαρύτητα (βλ. και ανωτέρω).


4. Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΠΜΣ ΦΕΚ 1454/Τεύχος Β΄/4.3.2024).

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη:

    - Ο γενικός βαθμός διπλώματος.

    - Η συγγένεια της Σχολής προέλευσης με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

    - Η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα.

    - Το θέμα και η επίδοση στη Διπλωματική Εργασία, εφόσον υπάρχει.

    - Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Επίσης, θα συνεκτιμηθούν:

    - Συστατικές επιστολές.

    - Τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων.

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους προσωπική συνέντευξη ή/ και εξετάσεις.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (βλ. οδηγίες), από τo Σάββατο 1η Ιουνίου 2024 έως και την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - μόνο σε μορφή doc/docx (Word)


2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου


3. Οι τελειόφοιτοι, θα υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο της μέχρι τότε βαθμολογίας τους και υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, ότι αποδέχονται η τυχόν επιλογή τους να γίνει με την αίρεση απόκτησης του πτυχίου τους, μέχρι και την επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024 και έκδοσης του σχετικού επικυρωμένου αντιγράφου μέχρι 20/10/2024.


4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.


5. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας.


6. Πλήρες βιογραφικό υπόμνημα το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/ και επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου (για τις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί ένα αντίγραφο του εξώφυλλου και της περίληψης).


7. Τα πτυχία που προέρχονται από αλλοδαπά Ιδρύματα Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να έχουν την σφραγίδα της Χάγης (apostille), ενώ σε περίπτωση πτυχίων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται Προξενική Θεώρηση τους.


Επιπλέον, πρέπει να φροντίσουν να κατατεθούν για αυτούς:

8. Δύο συστατικές επιστολές ηλεκτρονικά (βλ. οδηγίες).

Η ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων θα γίνει ει δυνατόν έως το τέλος Ιουλίου 2024. Τα δικαιολογητικά των επιτυχόντων θα πρέπει να υποβληθούν εντύπως στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (κτήριο Ε΄ Μηχανολόγων - Ναυπηγών, Γραφείο 001 - ισόγειο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) κατά την περίοδο των εγγραφών στο Α΄ εξάμηνο.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ υπάρχουν στον σύνδεσμο: http://dpms-as.mech.ntua.gr/ ή παρέχονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ:

Τηλ. 210-772-2330/3578.
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αθήνα, 27-05-2024

Καθηγητής Ε. Παπαδόπουλος
Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού»


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση σε pdf μορφή

Οδηγίες