Συστήματα Αυτοματισμού

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Στόχοι ΔΠΜΣ

Σκοπός των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι:

- η ειδίκευση Διπλωματούχων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ή Πτυχιούχων άλλων ομοταγών πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θετικής κατεύθυνσης στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης συνεργασίας και έρευνας, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εκτός αυτής στις επιστημονικές περιοχές του Δ.Π.Μ.Σ.

- η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

- Η παροχή θεωρητικής και πρακτικής γνώσης σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της εργασίας τους ως Μηχανικοί ή Επιστήμονες και να διευκολύνονται στην εύρεση ανάλογης εργασίας.

Είναι αυτονόητο ότι τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αποτελέσματα των Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύουν στη σύνδεση με την παραγωγή, στην τόνωση της αγοράς εργασίας και στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης τους από την Εθνική Οικονομία.