Αρχική σελίδα


   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2021 - 2022

 

 

1. Οι Σχολές:

 

- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
- Χημικών Μηχανικών
- Μεταλλειολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Μεταλλείων
- Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
- Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 

λειτουργούν Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) πλήρους φοίτησης στο αντικείμενο των «Συστημάτων Αυτοματισμού» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η έναρξη του 24ου κύκλου σπουδών του ΔΠΜΣ (4ου μετά την επανίδρυσή του σύμφωνα με το Ν.4485/2017) θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021.


2. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα, καθώς και εκπόνηση και επιτυχής εξέταση σε Μεταπτυχιακή Εργασία.


3. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στο ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού» έχουν οι πτυχιούχοι Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής, όπως ορίζει ο νόμος. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι καταστούν διπλωματούχοι/ πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021. Απαραίτητη είναι η καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής.


4. Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017.

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη:

 

    Ο γενικός βαθμός διπλώματος.

    Η συγγένεια της Σχολής προέλευσης με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
    Η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα.

    Το θέμα και η επίδοση στη Διπλωματική Εργασία, εφόσον υπάρχει.

 

Επίσης, θα συνεκτιμηθούν:

 

    Συστατικές επιστολές
    Τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους προσωπική συνέντευξη ή/ και εξετάσεις.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (βλ. οδηγίες) από την Τρίτη 01 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 09 Ιουλίου 2021, 23:59, τα εξής δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση - μόνο σε μορφή doc/docx (Word)


2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου


3. Οι τελειόφοιτοι, θα υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο τής μέχρι τότε βαθμολογίας τους και υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, ότι αποδέχονται η τυχόν επιλογή τους να γίνει με την αίρεση απόκτησης του πτυχίου τους, μέχρι και την επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2021 και έκδοσης του σχετικού επικυρωμένου αντιγράφου μέχρι 22/10/2021.


4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.


5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής.


6. Πλήρες βιογραφικό υπόμνημα το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/ και επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου (για τις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί ένα αντίγραφο του εξώφυλλου και της περίληψης).


7. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).


Επιπλέον, πρέπει να φροντίσουν να κατατεθούν για αυτούς:

8. Δύο συστατικές επιστολές ηλεκτρονικά (βλ. οδηγίες).

 

Η ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων θα γίνει ει δυνατόν έως το τέλος Ιουλίου 2021. Τα δικαιολογητικά των επιτυχόντων θα πρέπει να υποβληθούν εντύπως στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (κτήριο Ε΄ Μηχανολόγων - Ναυπηγών, Γραφείο 001 - ισόγειο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) κατά την περίοδο των εγγραφών στο Α΄ εξάμηνο.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ υπάρχουν στον σύνδεσμο: http://dpms-as.mech.ntua.gr/

ή παρέχονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ:

Τηλ. 210-772-2330.
e-mail: ipsp_as@mail.ntua.gr

 

Αθήνα, 07-05-2021

 

Καθηγητής Ε. Παπαδόπουλος
Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού»


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση σε pdf μορφή

Οδηγίες

 
Διαχειριστής