Αρχική σελίδα
   


   

Βαθμολογίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019Α' Εκπαιδευτική Περίοδος

 

1101 Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων


1103 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις


2103 Μετρήσεις


1206 Έξυπνα Υλικά


2206 Αισθητήρες


1105 CAE και Εφαρμογές


1108 Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων
B' Εκπαιδευτική Περίοδος

 

1203 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών


1202 Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης


1205 Τεχνολογία Πολυμερών


1207 Ενεργειακά Συστήματα σε Κτήρια και Βιομηχανία


2202 Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος


2204 Μηχανοτρονικά Συστήματα


2203 Ευφυή Συστήματα Ελέγχου & Ρομποτικής

 

Βαθμολογίες Παλαιότερων Ετών

 
Διαχειριστής