Αρχική σελίδα


   

Βαθμολογίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017Α' Εκπαιδευτική Περίοδος


2105 Αυτοματισμός στην Παραγωγή

 

2104 Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου

 

1107 Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου

 

1105 CAE & Εφαρμογές

 

2103 Μετρήσεις

 

1108 Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων

 

1101 Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων

 

1206 Έξυπνα Υλικά

 

1104 CAD & Εφαρμογές

 

1103 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

 B' Εκπαιδευτική Περίοδος


 
Διαχειριστής