Αρχική σελίδα
   


   

Γενικές Πληροφορίες


    Κατευθύνσεις ΔΠΜΣ
    Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής

    Μέλη Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) ΔΠΜΣ

 


Κατευθύνσεις ΔΠΜΣ

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Συστήματα Αυτοματισμού" προσφέρει δύο κατευθύνσεις:


Κατεύθυνση Α

Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής.


Κατεύθυνση B
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής.


Οι απόφοιτοι της Kατεύθυνσης Α θα έχουν ειδίκευση στα Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής με ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή των αυτοματισμών καθώς και της υποστήριξης όλων των σχετικών διαδικασιών με Η/Υ.

 

Οι απόφοιτοι της Kατεύθυνσης Β θα ειδικεύονται σε Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής με έμφαση στις προηγμένες ρομποτικές διατάξεις και σε προηγμένα συστήματα αυτομάτου ελέγχου.

 

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης αποτελεί τίτλο ειδίκευσης στην περιοχή των Συστημάτων Αυτοματισμού και δεν ισοδυναμεί ή αντιστοιχεί με το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού ή δίπλωμα οποιαδήποτε άλλης Σχολής του ΕΜΠ.

 


Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής

 

Γενική προϋπόθεση εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης είναι η γνώση ενός ελάχιστου επιστημονικού υποβάθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), περιέχει δε ένα σύνολο προαπαιτούμενων Προπτυχιακών Μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις, στο ευρύτερο διεπιστημονικό αντικείμενο των Σχολών που χορηγούν το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.

 

Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υποβάθρου καλύπτονται είτε με τα αναλυτικά περιεχόμενα των προηγούμενων σπουδών και υπόμνημα σταδιοδρομίας του μεταπτυχιακού φοιτητή, είτε με την προεγγραφή του για παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα προπτυχιακά μαθήματα που καθορίζει η ΕΔΕ. Ειδικότερα, κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται από την ΕΔΕ, μετά από εισήγηση Επιτροπής Επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία συγκροτείται από την ΕΔΕ και τα κριτήρια του άρθρου 12, παρ. 2α και β του Ν. 2083/92, καθορίζονται δε ενδεχομένως και τα ποσοστά των εγγραφόμενων από κάθε χώρο προέλευσης. Ως προβλεπόμενα και από το Νόμο συμπληρωματικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω:

 

- Η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο Τμήμα/ Σχολή και Ακαδημαϊκό έτος.
- Η ερευνητική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου.
- Οι γνώσεις πληροφορικής.
- Οι συστατικές επιστολές.
- Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

 


Mέλη ΕΔΕ

 

Τα Μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ "Συστήματα Αυτοματισμού" αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

 

Μέλος ΕΔΕ

Σχολή

email

Μηχανολόγων Μηχανικών

Χημικών Μηχανικών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διαχειριστής