Αρχική σελίδα


   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018

 

 

1. Οι Σχολές:

 

- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
- Χημικών Μηχανικών
- Μεταλλειολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Μεταλλείων
- Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
- Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 

λειτουργούν Διεπιστημονικό - Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο των «Συστημάτων Αυτοματισμού» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η έναρξη του 20ου κύκλου σπουδών του ΔΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2017.


2. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση σε Μεταπτυχιακή Εργασία.


3. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στο ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού» έχουν οι πτυχιούχοι Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής, όπως ορίζει ο νόμος. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι καταστούν διπλωματούχοι/ πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017. Απαραίτητη είναι η καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής.


4. Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη:

 

    Ο γενικός βαθμός διπλώματος

    Η συγγένεια της Σχολής προέλευσης με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ
    η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα

    το θέμα και η επίδοση στη Διπλωματική Εργασία, εφόσον υπάρχει

 


Επίσης, θα συνεκτιμηθούν:

 

    τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων
    και οι συστατικές επιστολές

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους προσωπική συνέντευξη ή/ και εξετάσεις.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 έως και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, κτήριο Γ Μηχανολόγων - Ναυπηγών 1ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) ή στο Γραφείο Υποστήριξης του ΔΠΜΣ, (κτήριο Ε Μηχανολόγων - Ναυπηγών, ισόγειο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) τα εξής δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση - υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. (βλ. κατωτέρω).


2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου.


3. Οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο της μέχρι τότε βαθμολογίας τους και υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, ότι αποδέχονται η τυχόν επιλογή τους να γίνει με την αίρεση απόκτησης του πτυχίου τους μέχρι και την επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2017 και έκδοσης του σχετικού επικυρωμένου αντιγράφου μέχρι 27/10/2017.


4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.


5. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας.


6. Πλήρες βιογραφικό υπόμνημα το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/ και επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου (για τις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί ένα αντίτυπο).


7. Δύο συστατικές επιστολές.


8. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.


9. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ υπάρχουν στην διεύθυνση: http://dpms-as.mech.ntua.gr/

ή παρέχονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΔΠΜΣ:

Τηλ. 210-772-2330, 210-772-1469, 210-772-2338
e-mails: ipsp_as@central.ntua.gr

 

Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού»
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Ζωγράφου Τ.Κ. 157 80, Αθήνα

 

Αθήνα, 12-05-2017

 

Καθηγητής K. Κυριακόπουλος
Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού»


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη σε pdf μορφή

 

 
Διαχειριστής